Bar­betta: Muo­dis­tamo Los Milagros

Riikka Yli­talo: TARINOITA JA KUOSEJA

Maria Ceci­lia Bar­betta: Muo­dis­tamo Los Milagros, Atena 2010, Liisa Ryömä (suom.)

Maria Ceci­lia Bar­betta syn­tyi vuonna 1972 Argen­tii­nassa ja kävi siellä sak­san­kie­listä kou­lua. 1990-luvun puo­li­vä­lissä hän muutti opis­ke­le­maan Ber­lii­niin. Hän on filo­so­fian ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den toh­tori. Bar­betta kir­joitti esi­kois­kir­jansa Muo­dis­tamo Los Milagros sak­saksi. Romaani on saa­nut Adel­bert von Cha­misso Pro­mo­tio­nal –pal­kin­non (2009) sekä Aspekte-palkinnon (2008), joka myön­ne­tään par­haalle sak­san­kie­li­selle esikoisteokselle.

Muo­dis­tamo Los Milagros –romaa­nin tapah­tu­mat sijoit­tu­vat kui­ten­kin Bue­nos Aire­siin. Tari­nan kes­kiössä ovat tätinsä muo­dis­ta­mossa Los Milagro­sissa työs­ken­te­levä Mariana Nalo sekä muo­dis­ta­moon saa­puva Analía Morán. On huo­mioi­ta­vaa, että nuor­ten nais­ten nimet ovat ana­gram­mit, samoin kuin hei­dän poikaystäviensä.

Ennakko-oletukseni oli, että juo­nella olisi ollut kir­jassa suu­rempi mer­ki­tys. Romaani koos­tuu enem­män­kin yksit­täis­ten het­kien kuvauk­sista. Het­ket kyl­lä­kin liit­ty­vät toi­siinsa, ja muo­dos­ta­vat yhdessä tun­nel­mal­li­sen koko­nai­suu­den. Kir­jan taka­kan­nessa kir­jaa kuvail­laan­kin ”ris­ti­pis­to­työksi”, jossa jokai­nen pisto on tärkeä.

Romaani on myös hyvin visu­aa­li­nen, ja se on valittu Sak­sassa yhdeksi vuo­den 2008 kau­neim­mista kir­joista. Jokai­seen lukuun liit­tyy oma ”kuo­sinsa”, ja nämä kuvat – muun muassa maa­lauk­set ja valo­ku­vat – ovat olen­nai­nen osa romaa­nin koko­nai­suutta. Eri­koi­sim­pia kuo­seja ovat esi­mer­kiksi rak­kause­lik­sii­rin resepti sekä artik­keli hyön­teis­ten aiheut­ta­mista kuolemantapauksista.

Visu­aa­li­suus on tär­keää myös itse teks­tissä. Seu­raava kat­kelma on osa Maria­nan ja hänen äitinsä kes­kus­te­lua. Äiti on huo­les­tu­nut siitä, ettei Maria­nan poi­kays­tävä Gerardo halua syödä hei­dän per­heensä kanssa:

”Taka­ka­ta­ka­taka” kuvaa ompe­lu­ko­neen ääntä. Oikean­puo­lei­selta pals­talta näh­dään, mitä radiossa puhu­taan samanaikaisesti.

Mie­les­täni romaani on eri­koi­nen sekoi­tus viih­teel­li­sen maa­il­man kuvausta ja syväl­listä tun­nel­moin­tia. Tapah­tu­ma­paik­koja ovat muo­dis­ta­mon lisäksi muun muassa hius­sa­lonki sekä huvi­puisto Won­der­land. Myös Maria­nan lap­suu­desta anne­taan joi­ta­kin tie­toja. Seu­raa­vassa kat­kel­massa hän selit­tää mie­les­sään opet­ta­jal­leen rouva Vero­nal­lille, mitä tämä ei tunnu tie­tä­vän kuvaa­mis­taan pyramideista.

”– – Pyra­mi­din poh­jaan on uju­tettu hou­ku­tusai­netta. Kun folio on avattu, syötti toi­mii noin kolme kuu­kautta ja pyra­midi on hyön­tei­sansa. – – Ikävä kyllä siellä ei ole kam­mioita, ei por­taita, ei eteis­hal­lia eikä laby­rint­ti­käy­tä­viä. Sisällä ei ole kuvia sei­nillä eikä arvok­kaita aar­teita. Se mikä tora­kan sil­min ehkä näyt­tää ylel­li­seltä loma-asunnolta, on todel­li­suu­dessa kalus­ta­ma­ton kuo­le­man­selli. – – Salai­suus, jonka nämä pyra­mi­dit ovat vuo­si­kym­me­niä kät­ke­neet sisäänsä, on ole­mat­to­muus, peit­te­le­mä­tön tyh­jyys, pal­jas kuo­lema… Kai­keksi onneksi, usko­kaa pois.

Kai­ken tämän Mariana olisi voi­nut tuoda julki. Sen sijaan hän vai­keni. Hänen huu­lil­taan ei pääs­syt äännäh­dys­tä­kään, lukuun otta­matta syvää huo­kausta.” (s. 132–133.)

Kuten edel­li­set kat­kel­mat­kin pal­jas­ta­vat, Muo­dis­tamo Los Milagros käsit­te­lee kes­ke­nään hyvin eri­lai­sia tee­moja. Romaa­nin tarina tai tari­nat voi­si­vat olla yhte­näi­sem­piä, mutta toi­saalta luku­ko­ke­mus jää mie­leen visu­aa­lis­ten ele­ment­tien ja oma­pe­räi­sen aiheen ansiosta. Suo­sit­te­len kir­jaa niille, joita perin­tei­set romaa­nit kyllästyttävät.

Huomioita Barbettan haastattelusta Die Zeitissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.