Kundera: Encounter -essays

RISTO NIEMI-PYNTTÄRI ( 5.9.2010)
Milan Kun­de­ran essee­ko­koelma Encoun­ter (2010) sisäl­tää esseitä tai­teesta ja kir­jal­li­suu­desta, kokoelma jul­kais­tiin rans­kaksi jo vuosi sit­ten, herra Kun­de­ran täyt­täessä 80 vuotta ja  englan­niksi tänä vuonna.  Suo­meksi Kun­de­ralta on kään­netty kaksi essee­ko­koel­maa Romaa­nin taide (1986) ja Pete­tyt tes­ta­men­tit (2001).

Avauses­see “A painter´s Bru­tal Ges­ture: On Francis Bacon” on luet­ta­vissa kus­tan­ta­jan sivuilta.

Kokoel­man toi­nen osa koos­tuu lyhyistä kir­jal­li­suuses­seistä: “Novels, exis­ten­tial soun­dings”. Kun­de­ran koh­teena ovat mm. Dos­to­jevski, Celine, Phi­lip Roth, Marquez.

Kol­man­tena osiona on laaja Ana­tole Francen proo­saa käsit­te­levä essee “The Blacklists, or Diver­ti­mento in hom­mage to Ana­tole France.”

“The Dream of total Heri­tage”  on otsik­kona nel­jän­nessä osiossa, se koos­tuu pie­nistä esseistä, joissa aiheina ova Rabe­lais, Beet­hoo­ven ja Car­los Fuen­tes sekä Ian­nis Xenakis.

“Beau­ti­ful like a mul­tiple encoun­ter” palaa kuva­tai­tee­seen. Kun­de­ran kiin­nos­tus sur­rea­lis­miin on aavis­tet­ta­vissa jo essen nimessä, viit­taus banaa­liin mutta vie­hät­tä­vään lausee­seen “encoun­ter of the umbrella and the sewing mac­hine on the ope­ra­ting table” (Lautreamont).

Kuu­des osa “Elsew­here”  käsit­te­lee emi­gran­tin koke­muk­sia, maan­pa­koa ja vapautta, yksi­näi­syyttä, mukana on myös essee Joseph Skvo­rec­kystä, Tsek­ki­läi­sestä Ihmis­sie­lun insi­nööri –romaa­nin tekijästä.

Seit­se­mäs osa “My First love”  on kah­desta muis­tel­masta koos­tuva kokonaisuus.

“For­get­ting Schön­berg, sisäl­tää paitsi tätä sävel­tä­jää käsit­te­le­vän esseen, myös esseen Brechtistä.

Vii­mei­nen essee “The Skin, Malaparte´s Arch-Novel” Esseee ita­lia­lai­sen jour­na­lis­tin ja kir­jai­li­jan vai­kut­ta­vasta toi­sen maa­il­man­so­dan kuvauksesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.