D.J.Salinger: Seymour – An Indroduction

Teki­jyys – Sey­mou­rin, Salin­ge­rin vai Bud­dyn?
J.D.Salinger: Seymour – an introduction

Raisa Mar­ja­mäki:

Some people — not close friends — haqve asked me whet­her a lot of Sey­mour didn’t go into the young lea­ding cha­rac­ter of the one novel I’ve publis­hed. Actually most of these people haven’t asked me; they’ve told me. (Salin­ger 1964, 71.)

Sey­mour — An Int­ro­duc­tion on teksti, joka käsit­te­lee teki­jyyttä — mutta kenen teki­jyyttä? Ekspli­siit­ti­sesti kyse näyt­täisi ole­van nimestä läh­tien Sey­mour Glas­sin teki­jyy­destä, Sey­mou­rista kir­joit­ta­jana. Kui­ten­kin kaikki, mitä lukija saa Sey­mou­rista tie­tää on läpeensä välit­ty­nyttä, se suo­dat­tuu Bud­dyn ker­to­ja­ko­neis­ton läpi. Buddy pal­jas­taa itsensä sala­ka­va­lasti teks­tissä, jonka hän väit­tää ker­to­van vel­jes­tään. Sey­mou­rin kuvaa­mi­sen ja Sey­mou­riin pei­lau­tu­mi­sen kautta hän maa­laa täy­te­läi­sen kuvan itses­tään, omasta tavas­taan kir­joit­taa ja olla. Buddy Glass taas on tavan takaa nähty Salin­ge­rin alter egona, joten onko Sey­mour — An Int­ro­duc­tion oikeas­taan teksti Salin­ge­rin teki­jyy­destä, hänen kir­joit­ta­juu­tensa mani­festi? Ja mikä mer­ki­tys on lopulta sillä, kenen kir­joit­ta­juu­desta teos lopulta ker­too? Sey­mour — An Int­ro­duc­tion antaa kiin­nos­ta­van näkö­kul­man kir­jal­li­sen luo­mi­sen pro­ses­siin riip­pu­matta siitä, pyr­kiikö se kuvaa­maan fik­tii­vi­sen hen­ki­lön vai his­to­rial­li­sesti ole­massa ole­van kir­jai­li­jan prosessia.

Vaikka Salin­ger ei kir­joi­ta­kaan omae­lä­mä­ker­taa, on Sey­mour — An Int­ro­duc­tio­nissa sel­keä pyr­ki­mys todel­li­suu­den ja fik­tion raja­vii­van sekoit­ta­mi­seen (Salin­ger 1964, 71). Suvi Jär­vi­nen on tut­ki­nut Pirkko Sai­sion auto­fik­tii­vistä tri­lo­giaa kir­joit­ta­mi­sen tut­ki­muk­sena ja toteaa: ”Auto­bio­gra­fi­nen ja auto­fik­tii­vi­nen viri­tys on merkki siitä, että teosta voi­tai­siin lukea kir­joit­ta­mi­sen tut­ki­muk­sena eikä ainoas­taan kau­no­kir­jal­li­sena teok­sena” (Jär­vi­nen 2009, 88). Niinpä Sey­mour — An Int­ro­duc­tio­nissa val­lit­seva ambi­gui­teet­ti­suus Bud­dyn Glas­sin ja J. D. Salin­ge­rin vas­taa­vuu­desta, samoin kuin läpeensä juo­ne­ton esseen­omai­nen tyyli, oikeut­taa mie­les­täni luke­maan teok­sesta esiin myös kir­joit­ta­mi­sen filo­so­fiaa kos­ke­via piir­teitä, tut­ki­musta kirjoittamisesta.

Kiin­nos­ta­vaa tämän esseis­ti­sen juon­teen rin­nalla on Bud­dyn ker­ron­nan äärim­mäi­seen doku­men­ta­ris­ti­suu­teen pyr­kivä tyyli. Samalla kun Salin­ger kir­joit­taa fik­tii­vistä ker­to­jaa, hän tekee kaik­kensa, jotta saisi luki­jan unoh­ta­maan hah­monsa fik­tii­vi­syy­den. Vaikka Bud­dyn viit­tauk­set Salin­ge­rin jul­kais­tui­hin ker­to­muk­siin hänen omi­naan vie­raan­nut­ta­vat­kin luki­jaa, vie­raan­nu­tuk­sen koh­teeksi jou­tuu pikem­min­kin Salin­ge­rin hahmo kuin Buddy, joka val­taa teok­sessa tilaa kuin impe­ria­lis­tit Afrik­kaa. Ker­toja eli Buddy ana­ly­soi jopa teok­sen nimeä (Salin­ger 1964, 68) pit­käl­li­sesti mie­hit­täen näin kai­ken teok­sessa ilme­ne­vän omiin nimiinsä siinä mää­rin, että lukija lope­tet­tu­aan yllät­tyy kun löy­tää kan­nesta teki­jän nimeltä J. D. Salin­ger Buddy Glas­sin sijaan. Lopulta on kuin maa­il­massa olisi vain lukija ja hil­lit­tö­män intii­miä suh­detta luova Buddy Glass:

”It seems to me that this com­po­si­tion has never been in more immi­nent dan­ger than right now of taking on preci­sely the infor­ma­lity of underwear” (Salin­ger 1964, 95).

Teki­jyys on saman aikai­sesti leväl­lään jokai­sella teok­sen sivulla ja kui­ten­kin pii­lossa, tyys­tin hävin­neenä. Kuten Kaisa Kuri­kan ana­ly­soima Maiju Las­si­lan Rak­kaus, Sey­mour — An Int­ro­duc­tion­kin on jat­ku­vasti itse­tie­toi­nen omasta ker­to­mus­luon­tees­taan, fik­tii­vi­syy­des­tään vaikka antaa­kin ymmär­tää muuta (Kurikka 2006, 238). Vaikka Salin­ge­rin teos ei pelaa pseu­do­nyy­meillä niin kuin Las­si­lan ”omae­lä­mä­ker­ral­li­nen” teos, siitä on yhtä kaikki todet­ta­vissa sama kuin Las­si­lan romaa­nista; teki­jyys on liik­kuva, tar­kasti pai­kan­tu­ma­ton (Kurikka 2006, 239).

Sey­mour – näkijä

Kun alamme tar­kas­tella Sey­mour Glas­sin hen­ki­lö­hah­moa, eten­kin kun kiin­nos­tuk­sen­kohde on hänen kir­joit­ta­mi­sensa, on otet­tava huo­mioon, että kaikki Sey­mou­rista saa­mamme tieto kul­kee Bud­dyn ker­to­mis­myl­lyn läpi. Sey­mour pää­see esiin omalla äänel­lään ainoas­taan kir­je­lap­pusissa, joi­hin hän on vuo­sia aiem­min kir­joit­ta­nut Bud­dylle palau­tetta tämän tari­noista (Salin­ger 1964, 97–102). Lukija ei saa näh­tä­väk­seen edes Sey­mou­rin runoja (lukuun otta­matta kah­dek­san­vuo­ti­aana kir­joi­tet­tua ”John Keats / John Keats / John / Please put your scarf on” (Salin­ger 1964, 79), vaikka Buddy kir­joit­taa niistä usean sivun ver­ran. Proble­ma­ti­soin tätä ase­tel­maa tar­kem­min luvussa 6 ja pyrin tässä esit­tä­mään, mitä saamme Sey­mou­rin kir­joit­ta­juu­desta tietää.

Eet­ti­sen ja esteet­ti­sen herk­kyy­den yhteen nivou­tu­mi­nen on Salin­ge­rin hen­ki­löille tun­nuk­sen­omaista. Sey­mou­rissa tämä ilme­nee äärim­mil­lään: Hän on sekä lah­ja­kas kir­joit­taja (ja lap­si­nero joka alkaa opet­taa kir­jal­li­suutta 19-vuotiaana newy­or­ki­lai­sessa yli­opis­tossa) että hen­ki­sesti hyvin herk­kä­vi­rei­nen hen­kilö, josta Buddy toteaa hänen olleen ainoa tun­te­mansa hen­kilö ”who more frquently than not tal­lied with the clas­sical concep­tion, as I saw it, of a mukta, a ring­ding enligh­te­ned man, a God-knower” (Salin­ger 1964, 68). Sey­mour — An Int­ro­duc­tio­nissa Buddy yhdis­tää Sey­mou­rin ja hänen kal­tais­tensa mihin­kään uskon­toon pai­kan­tu­mat­to­man vakau­muk­sen maa­il­man pyhyy­destä hei­dän tapaansa tehdä siitä havaintoja:

– all per­sons who look for God, and appa­rently with ener­mous success, in the quee­rest ima­gi­nable places — e.g., in radio announcers, in news­pa­pers, in taxicabs with croo­ked meters, lite­rally eve­ryw­here. (My brot­her, for the record, had a distrac­tiong habit, most of his adult life, of inves­ti­ga­ting loa­ded asht­rays with his index­fin­ger, clea­ring all the ciga­rette ends to the sides — smi­ling from ear to ear as he did it — as if he expec­ted to see Christ him­self cur­led up che­ru­bically in the middle, and he never look disap­poin­ted.) (Salin­ger 1964, 69.)

Kuten kaikki kun­non epi­fa­naat­ti­set kir­jai­li­jat, Sey­mour­kin on val­mis näke­mään mer­ki­tystä siellä, missä sitä ei ylei­sen mie­li­pi­teen mukaan vält­tä­mättä olisi. Epi­fa­nian aiheut­ta­valle sei­kalle onkin tun­nuso­maista sen suh­teel­li­nen vähä­pä­töi­syys (Beja 1971, 16); sama ilmen­tymä saat­taisi olla jol­le­kin toi­selle täy­sin mer­ki­tyk­se­tön. Näin epi­fa­nia on myös hyvin hen­ki­lö­koh­tai­nen ilmiö, se kyt­key­tyy kir­joit­ta­jan omiin koke­muk­siin ja tun­te­muk­siin, juuri samoi­hin asioi­hin jotka roman­tii­kan aika­kausi saat­taa runou­den piiriin.

Näki­jyys

Sey­mour siis rin­nas­tuu hel­posti romant­ti­seen runoi­li­jaan, poik­keuk­sel­li­sen havain­to­ky­vyn omaa­vaan yksilöön.

”A fine sen­si­bi­lity is nee­ded if one is to take full advan­tage of such excep­tio­nal moments before they disap­pear” (Beja, 1971, 51). Tämä näkyy myös siinä, mil­lai­set roo­lit Glas­sin per­heen lap­sille muo­dos­tu­vat: ”– ine­vi­tably, I think, he was also our rat­her noto­rious ’mys­tic’ and ’unba­lanced type’” (Salin­ger 1964, 68).

Poik­keuk­sel­li­nen herk­kyys ei tule ilman sivuoi­reita ja sel­ven­tä­mättä mil­loin­kaan tar­kem­min Sey­mou­rin itse­mur­han syitä, Buddy jät­tää luki­jalle tykyt­tä­vän tun­teen siitä, mikä oikeas­taan ajoi Sey­mou­rin tap­pa­maan itsensä.

Buddy sijoit­taa Sey­mou­rin samaan ryh­mään Kaf­kan, Kier­ke­gaar­din ja van Gog­hin kanssa, vii­ta­ten hei­hin nel­jänä, eri tavoin surul­li­sen­kuu­lui­sana Sai­raana Mie­henä (Salin­ger 1964, 66). Näistä nel­jästä tai­tei­li­jasta kir­joit­taes­saan Buddy esit­tää mani­fes­tinsa tai­tei­li­juu­desta ja Sey­mou­rista taiteilijana:

Isn’t the true poet or pain­ter a seer? — I say that the true artist-seer, the hea­venly fool who can and does pro­duce beauty, is mainly dazz­led to death by his own scruples, the blin­ding sha­pes andco­lors of his own sac­red human conscience. (Salin­ger 1964, 67.)

Sey­mour on näkijä jo nimensä puo­lesta. Tämä käy ilmi Salin­ge­rin var­hai­sem­massa novel­lissa A Per­fect Day for Banana Fish, jossa ran­nalla oleva pieni tyttö kut­suu Sey­mou­ria jat­ku­vasti nimellä ”see more glass”. Muissa Glas­sin per­heestä ker­to­vissa novel­leissa on enem­män viit­tauk­sia Sey­mou­rin läpeensä poik­keuk­sel­li­siin lah­joi­hin, mutta Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nis­sa­kin mai­ni­taan mm. hänen kyvys­tään nähdä menneisyyteen:

”That time two sum­mers ago when I was out so long, I was able to trace that you and Z. and I have been brot­hers for no fewer than four incar­na­tions, maybe more” (Salin­ger 1964, 100).

Täl­lai­sina koe-eläinesimerkkeinä Sey­mou­rin näki­jyys uhkaa kui­ten­kin bana­li­soi­tua nau­ret­ta­vaksi, pois siitä häm­men­tä­västä lumosta, joka itse teok­sessa val­lit­see. Siksi tah­don myös antaa fik­tion puhua puolestaan:

At length, when the con­ver­sa­tion — in my view, at least — was going straight to hell, he [Les Glass, isä] got up abruptly and went over to look at a pho­to­graph of him­self and Bes­sie that had been newly tac­ked up on the wall. He glowe­red at it for a full minute or more, then tur­ned around, with a brusque­ness no one in the family would have found unusual, and asked Sey­mour if he remem­be­red the time Joe Jack­son had given him, Sey­mour, a ride on the handle bars of his bicycle, all over the stage, aound and around. Sey­mour, sit­ting in an old cor­du­roy armc­hair across the room, a ciga­rette going, wea­ring a blue shirt, gray slacks, mocca­sins with the coun­ters bro­ken down, a sha­ving cut on the side of his face that I could see, replied gra­vely and at once and in the special way he always answe­red ques­tions from Les — as if they were the ques­tions, above all others, he pre­fer­red to be asked in his life. He said he wasn’t sure he had ever got off Joe Jackson’s beau­ti­ful bicycle. And aside from its ener­mous sen­ti­men­tal value to my fat­her per­so­nally, this answer, in a great many ways, was true, true, true. (Salin­ger, 1964, 94.)

Näke­mi­sestä syn­tyvä runous

Bud­dyn pieni lisä­huo­mio, yhden sanan tar­ken­nus ”he him­self wrote — bled — haiku” (Salin­ger 1064, 80) ker­too luki­jalle val­ta­vasti Sey­mou­rista kir­joit­ta­jana. Ensin­nä­kin näin rin­nas­te­taan kir­joit­ta­mi­nen johon­kin erit­täin orgaa­ni­seen, väis­tä­mät­tö­mään ja oman pää­tös­val­lan ulko­puo­li­seen. Toi­seksi haiku on juuri niin pieni ja vil­pi­tön runo­muoto, että sitä (toi­sin kuin Bud­dyn itsensä kir­joit­ta­mia semi­kaa­ot­ti­sia lause­la­by­rint­tejä ) on mah­dol­lista ’vuotaa’.

Kuten mai­nit­sin jo aiem­min, kii­na­lai­nen ja japa­ni­lai­nen runous ovat Sey­mou­rin oman runou­den mer­kit­tä­vin kas­vua­lusta. Ne 186 runoa, jotka Bud­dylla on Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nin kir­joit­ta­mis­het­kellä hal­lus­saan, jotka hän on luvan­nut edi­toida ja etsiä niille jul­kai­si­jan, ovat kaikki niin kut­sut­tuja kak­sois­hai­kuja, ”double haiku, if such a thing exis­ted” (Salin­ger 1964, 80). Säkeet ovat mah­dol­li­sim­man pal­jaita ja koris­te­le­mat­to­mia, ja Bud­dyn kuvailu herät­tää mie­li­ku­van myös ima­gis­ti­sista runoista, joi­den kes­kei­nen ele­mentti on puh­das kuva. Beja aset­taa­kin ima­gis­min yhdeksi hyvin epifania-alttiiksi kir­jal­li­suu­den muo­doksi, juuri käsit­tei­den puut­teen ja väläh­dyk­sen­omai­suu­tensa vuoksi (Beja 1971, 64–65).

Sey­mou­rin vah­vuus runoi­li­jana on nime­no­maan hänen kykynsä nähdä; hän ei pyri kir­joit­ta­maan tie­tyistä aiheista tai tee­moista, vaan pitää sil­mänsä auki ja antaa maa­il­man vir­rata nii­hin. ”– the true poet has no choice of mate­rial. The mate­rial plainly choo­ses him, not he it.” (Salin­ger 1964, 77.) Tämä rin­nas­tuu Nic­holl­sin teke­mään huo­mioon siitä, kuinka runoi­li­joilla on silmä, joka ei ainoas­taan näe koh­detta vaan kyke­nee myös saat­ta­maan koh­teen pal­jas­ta­vaan polt­to­pis­tee­seen (Nic­holls 1987, 43).

Bud­dyn kuvaus hänen koke­muk­ses­taan Sey­mou­rin runoja lukiessa on sel­keä kuvaus luki­jan epifaniasta:

– each of the poems is as unso­no­rous, as quiet, as he belie­ved a poem should be, but there are inter­mit­tent short blasts of eup­hony (for want of a less atrocious word for it), which have the effect on me per­so­nally of someone — surely no one comple­tely sober — ope­ning my door, blowing three or four or five unques­tio­nably sweet and expert notes on a cor­net into the room, the disap­pea­ring. (I’ve never known a poet to give the impres­sion of playing a cor­net in the middle of a poem before, let alone playing one beau­ti­fully, and I’d just as soon say next to not­hing about it. In fact not­hing.) (Salin­ger 1964, 81.)

Bud­dyn ver­taus­ku­val­li­nen selos­tus luku­ko­ke­muk­sis­taan raken­taa Sey­mou­rista myyt­tistä kuvaa runoi­li­jana. Kat­kel­man lyy­ri­nen kieli ker­too myös sel­keästi halusta vält­tää runo­jen ana­lyyt­ti­nen ja dis­sek­toiva tar­kas­telu ja pikem­min­kin puhua niistä impres­sio­nis­ti­sella eetok­sella. Vaikka näin voi­mis­te­taan­kin luki­jan näke­mystä Sey­mou­rista hyvin romant­ti­sena teki­jä­hah­mona, teok­sesta löy­tyy myös kyseistä näke­mystä vas­tus­ta­via koh­tia, jotka koros­ta­vat Sey­mou­rin runoja teki­jän elä­mästä irrallisina.

I’ve already men­tio­ned that alt­hough I believe his poems couldn’t be more per­so­nal, or reveal him more comple­tely, he goes through every one of them, even when the Muse of Abso­lute Joy is sit­ting on his back, wit­hout spil­ling a single really auto­bio­grap­hical bean (Salin­ger 1964, 93).

Vaikka Sey­mou­rin kir­joit­ta­mi­seen kyt­key­ty­vät epi­fa­niat ovat sel­keästi omaan koke­muk­seen kyt­key­ty­viä, nii­hin liit­tyy myös hen­ki­lö­koh­tai­suu­den ylit­ty­mi­nen, jol­loin Sey­mo­uin runous ei ole enää palau­tet­ta­vissa hänen omaan elä­määnsä. Andrew Ben­net kir­joit­taa romant­ti­sen runoi­li­juu­den kak­si­suun­tai­sesta luonteesta:

”The para­dox is that while Roman­tic poe­tics focus on aut­hors­hip, they also evacuate aut­hors­hip of sub­jec­ti­vity” (Ben­nett 2005, 65).

Hän toteaa myös romant­ti­sen kir­jai­li­jan ole­van aina fik­tio (Ben­nett 2005, 71). Sel­laista nerou­den ja maa­il­masta riip­pu­mat­to­mu­den astetta, mikä romant­ti­seen runoi­li­juu­teen kuu­luu, ei ole ole­massa muu­ten kuin sepi­tyk­sen tasolla, sillä kir­joit­ta­valla hen­ki­löllä jo pel­käs­täs­tään kieli, joka mää­räy­tyy sosi­aa­li­sessa käy­tössä, on kyt­kös maa­il­maan ja mui­hin rik­koen näin aja­tuk­sen täy­del­li­sestä riip­pu­mat­to­muu­desta. Mutta jos Sey­mour siis on fik­tio romant­ti­sesta kir­jai­li­jasta, Bud­dyn (ja Salin­ge­rin ) sepite, mitä tai miten Buddy on?

Buddy — kir­jal­li­set keinot

Sey­mour — An Int­ro­duc­tio­nin lukija saa tie­tää Sey­mou­rista ja Bud­dysta niin eri­lai­silla tavoilla, että hei­dän suora ver­tai­lunsa hen­ki­lö­hah­moina tun­tuu epä­oi­keu­den­mu­kai­selta. Sey­mou­rin hen­kilö ikään kun vas­taa kysy­myk­seen ‘Mikä?’ kun taas Bud­dyn hahmo tulee esille kysyt­täessä ‘Miten?’. Buddy vuo­taa esille teks­tin tavasta olla, spon­taa­neiksi lavas­te­tuista koh­dista, joissa ker­toja sät­tii itse­ään tai mur­joo nau­ret­ta­van huo­noja vit­sejä. Hän ei ole mis­sään vai­heessa var­si­nai­sesti aiheena, mutta näyt­tää itses­tään enem­män kuin Seymourista

Bud­dyn kir­joi­tus on mas­sii­vi­sen pit­kä­virk­keistä sit­koa, jossa jokai­nen kap­pa­leen­vaihto on pie­nen juh­lin­nan aihe (ja useim­mi­ten ker­toja sitä hie­man juh­lii­kin, tai vähin­tään­kin uhraa har­vi­nai­selle ilmiölle muu­ta­man sitä kom­men­toi­van lauseen). Viat­to­milta vai­kut­ta­vat yksi­tyis­koh­tai­set tar­ken­nuk­set tai ahtaa­seen paik­kaa kii­laa­vat sivu­lauseet pal­jas­ta­vat usein eni­ten ker­to­jan suh­tau­tu­mi­sesta aihee­seen. Ajoit­tain Bud­dyn ker­ronta vai­kut­taa pikem­min­kin möläyt­te­le­mi­seltä, kynästä kar­kuun kir­von­nei­den huo­mioi­den suolta, josta yllät­täen alkaa raken­tua hen­ki­lö­hah­mon toi­min­ta­ta­vat ja maailmankatsomus.

In this entre-nous spi­rit, then, old con­fi­dant, before we join the others, the groun­ded eve­ryw­here, inclu­ding, I’m sure, the middle-aged hot –rod­ders who insist on zoo­ming us to the moon, the Dharma Bums, the makers of ciga­rette fil­ters for thin­king men, the Beat and the Sloppy and the Petu­lant, the cho­sen cul­tists, all the lofty experts who know so well what we should or shouldn’t do with our poor little sex organs, all the bear­ded, proud, unlet­te­red young men and uns­kil­led gui­ta­rists and Zen-killers and incor­po­ra­ted aest­he­tic Teddy boys who look down their tho­roughly unen­lig­te­ned noses at this splen­did pla­net where (please don’t shut me up) Kil­roy, Christ, and Sha­kes­peare alla stop­ped — before we join the others, I pri­va­tely say to you, old friend (unto to you, really, I’m afraid), please accept from me this unpre­ten­tious bouquet of very early-blooming parant­he­ses: (((( )))). I sup­pose, most unflo­rally, I truly mean them to be taken, first off, as bow­leg­ged – buckle-legged – omens of my state of mind and body at this wri­ting. (Salin­ger 1964, 62.)

Ker­ron­nan tek­niikka on luki­jan uuvut­ta­mi­nen, pyr­ki­mys väsyt­tää hänet tilaan, jossa ratio­naa­li­nen argu­men­taa­tio väis­tyy nopeam­pien, häi­väh­tä­väm­pien vai­kut­ta­mi­sen kei­no­jen tieltä. Luki­jaan vedo­taan, hänen tun­keu­du­taan hyr­rä­mäi­sellä — kevyellä ja sekoit­ta­valla — liik­keellä, jossa ker­ronta ete­nee näen­näi­sen sat­tu­man­va­rai­sesti, perus­te­le­mat­to­mien asso­si­aa­tioi­den kautta:

– if, as I know you do, you love best in this world those little beings of pure spi­rit with a nor­mal tem­pe­ra­ture of 125 °, then it natu­rally fol­lows that the crea­ture you love next best is the per­son — the God-lover or God-hater (almost never, appa­rently anyt­hing in between), the saint or profli­gate, mora­list or complete immo­ra­list — who can write a poem that is a poem (Salin­ger 1964, 72).

Buddy tar­koit­taa oliolla, joi­den ruu­min lämpö on 125 ° (eli 52 cel­siusas­tetta), pik­ku­lin­tuja joista hän on kir­joit­ta­nut jo aiem­min ja vetää suo­ria joh­to­pää­tök­siä lin­tu­jen ja runou­den rakas­ta­mi­sen välille. Täl­lai­nen kuvio tois­tuu ker­ron­nassa usein, luki­jalle ei pyritä perus­te­le­maan vaan pit­kälti luo­te­taan hänen ole­van val­miiksi samaa mieltä tai aina­kin val­mis myön­ty­mään. Kriit­ti­sen etäi­syy­den jät­tä­mi­sestä ei juu­ri­kaan voida puhua.

Kir­joi­tuk­sen jäl­kien näkyminen/näkymättömyys 

Oman teks­tinsä eli luki­jan var­si­nai­sen todis­tusai­neis­ton perus­teella Buddy on kir­joit­ta­jana kovin eri­lai­nen kuin hänen kuvaa­mansa Sey­mour. Ensin­nä­kin jo hei­dän sel­keät roo­linsa pro­sais­tina ja runoi­li­jana mää­rit­tä­vät melko pal­jon. Sey­mou­rille omi­nai­nen väläh­dys­mäis­ten havain­to­jen ja tilan­tei­den kir­jaa­mi­nen hyvin rii­sut­tuun ja pal­jaa­seen muo­toon on luon­te­vaa juuri runou­den, eten­kin japa­ni­lai­sesta perin­teestä vai­kut­tu­neen runou­den, kon­teks­tissa. Samoin Bud­dyn hie­man kaoot­ti­nen, tem­poi­leva ja sähel­tävä tyyli sopii sivut tuk­ki­vaan proo­saan huo­mat­ta­vasti luon­nol­li­sem­min kuin runouteen.

”Woe is me, there’s a prose wri­ter in our midst; I have to use ita­lics where the Orien­tal poet wouldn’t” (Salin­ger 1964, 77).

Sey­mou­rin teksti tun­tuu ilme­ne­vän hänelle melko val­miina — hänen kir­joit­ta­mis­pro­ses­sinsa ei tapahdu niin­kään pape­rilla kuin jos­sain muu­alla, jos­sain jota luki­jalle ei seli­tetä, jonka hän voi yrit­tää pai­kan­taa itses­sään, mutta vain intui­tii­vi­sesti. Buddy sen sijaan etsii juuri kir­joi­tuk­sen kautta, Sey­mour – An Int­ro­duc­tion on hänen pro­ses­sinsa kuvaus kaik­kine erhei­neen, vär­jöt­te­lyi­neen ja hämmentymisineen:

You can’t ima­gine what big hand-rubbing plans I had for this imme­diate space. They appear to have been desig­ned, though, to look exqui­site on the bot­tom of my wastebasket.(Salinger 1964, 90.)

Kyseessä saat­taa olla melko perin­tei­nen ruoho-on-vihreämpää-aidan-toisella-puolella –ilmiö. Sey­mou­rin kir­joit­ta­mi­nen näyt­täy­tyy teok­sessa niin kivut­to­malta (kai­kesta Neljä Sai­rasta Miestä –tus­kan­ku­vai­lusta huo­li­matta), koska siitä ei ole jäl­kiä, sitä ei todel­li­suu­dessa näy­tetä. Buddy ei kir­joita Sey­mou­rin teks­tejä, runoja joita luki­jalle ei mil­loin­kaan näy­tetä, joten hän ei voi päästä Sey­mou­rin koh­dalla kiinni sii­hen kes­ke­ne­räi­syy­teen, jonka kanssa itse jou­tuu elä­mään. Vaikka Sey­mour ja Buddy ovat erit­täin lähei­siä (ehkä jopa enem­män meta­fyy­si­sesti kuin psy­ko­lo­gi­sesti) Buddy ei voi kokea Sey­mou­rin kir­joit­ta­mista vaan ainoas­taan omansa, joka väis­tä­mättä tun­tuu tur­haut­ta­valta ja alem­paan sar­jaan kuu­lu­valta, koska sen kokee koko­naan, kaik­kine lie­jui­sine epä­tie­toi­suu­den ja –toi­von het­ki­neen. Sey­mour sen sijaan näyt­täy­tyy Bud­dyn kir­joi­tuk­sessa fan­tas­tista teks­tiä syn­nyt­tä­vänä puo­li­ju­ma­lana, joka saa nopeasti fik­tii­vi­siä piir­teitä, koska kuten on todettu romant­ti­nen teki­jyys on fik­tio. Siinä missä Sey­mou­rissa toteu­tuu klas­si­nen balet­ti­tans­si­jan hyve, saada suo­ri­tus näyt­tä­mään hel­polta, Buddy puo­les­taan jät­tää jäl­kensä luki­jan näh­tä­väksi eikä näin sijoitu selit­tä­mät­tö­mien, luo­vien nero­jen jouk­koon vaan pikem­min­kin kir­jal­li­sen kamp­pai­lun ken­tälle, rypis­tet­ty­jen pape­rei­den kes­kelle. Tämä on kui­ten­kin eri asia kuin epä­on­nis­tu­mi­nen, sillä Sey­mou­rin näki­jyys ei ole ainoa tapa pys­tyä kir­joit­ta­maan tai tavoit­taa epi­fa­nioita. Bud­dyn teks­tu­aa­li­nen hake­mi­nen on yhtä lailla tapa tehdä ja kokea.

Haki­jan epifania

Vaikka Buddy ei ole romant­ti­nen, hän on kui­ten­kin epi­fa­naat­ti­nen kir­joit­taja. Hänen epi­fa­niansa ovat kir­joit­ta­mi­seen ja muis­tiin liit­ty­viä, niistä puut­tuu sama ensi­jai­suus ja pree­sens mitä Sey­mou­rin kuvauk­sessa pai­not­tuu. Ensin­nä­kin Buddy pää­tyy kes­kei­seen epi­fa­ni­aansa kir­joit­ta­malla, har­hai­le­malla kohti koke­musta joka pul­pah­taes­saan muis­tiin lau­kai­see täy­sin odot­ta­mat­to­man reak­tion. Jär­jes­tys on siis kir­joi­tuk­sesta koke­muk­seksi eikä koke­muk­sesta kir­ja­tuksi teks­tiksi. Toi­seksi kyseessä on nime­no­maan men­nei­syys, lap­suu­dessa sat­tu­nut mer­ki­tyk­set­tö­mältä vai­kut­tava vart­ti­tun­ti­nen, jonka mer­ki­tys avau­tuu kir­joit­ta­malla Bud­dyn nykyi­syy­teen. Beja nimit­tää täl­laista epi­fa­niaa ret­ros­pek­tii­vi­seksi (Beja 1971, 15).

Men­nei­syys ei var­si­nai­sesti herää uudel­leen hen­kiin Bud­dyn koke­muk­sessa kuten ”past recap­tu­red” epi­fa­nioissa (Beja 1971, 15). Sen sijaan se avaa odot­ta­mat­to­man oven ker­ron­taan men­nei­syy­den kautta ja Bud­dyn ker­ron­taa luon­neh­tii vah­vasti tämän­kal­tai­set avau­tu­neet kurkistusaukot:

– through a sud­den recap­ture or recol­lec­tion of the past, it [epip­hany] may int­ro­duce a flash­back that reveals some neces­sary background or even beco­mes a lenghty and almost inde­pen­dent epi­sode  (Beja 1971, 22).

Täl­löin epi­fa­nia toi­mii myös teok­sen raken­teel­li­sena teki­jänä, mikä on yksi Bud­dyn epi­fa­nioi­den funk­tio; pit­kän teks­tu­aa­li­sen pimeässä hapa­roin­nin jäl­keen osuu vahin­gossa johon­kin, joka pal­jas­tuu olennaiseksi.

Bud­dyn kes­kei­nen ja ret­ros­pek­tii­vi­nen epi­fa­nia saa alkunsa hänen muis­tel­les­saan — kir­joit­taes­saan — erästä iltaa, tai­an­omaista hämä­rän tuloa New York Cityn katu­va­lo­jen hil­jal­leen syt­tyessä, kun hän oli pelaa­massa kuu­la­pe­liä koti­ta­lonsa edus­tan jal­ka­käy­tä­vällä kah­dek­san­vuo­ti­aana. Sey­mour tulee ulos kes­ken pelin ja koska tulija on Sey­mour hämä­rän­tu­lo­het­ken taika ei rau­kea, edes Sey­mou­rin neu­voessa Bud­dya ole­maan täh­tää­mättä vas­ta­pe­laa­jan kuu­laan. ”You’ll be glad if you hit his marble — Ira’s marble — won’t you? Won’t you be glad? And if you’re glad when you hit somebody’s marble, then you sort of sec­retly didn’t expect too much to do it.” (Salin­ger 1964, 127.) Tämän tilan­teen muis­ta­mi­nen aiheut­taa Bud­dyssa odot­ta­mat­to­man reaktion:

This last pen­ti­mento, or wha­te­ver it is, has star­ted me swea­ting lite­rally from head to foot. I want a ciga­rette, but my pack is empty, and I don’t feel up to lea­ving this chair. Oh, God, what a noble pro­fes­sion this is. How well do I know the rea­der? How much can I tell him wit­hout unneces­sa­rily embar­ra­sing eit­her of us? I can tell him this: A place has been pre­pa­red for each of us in his own mind. Until a minute ago, I’d seen mine four times during my life. This is the fifth time. I’m going to stretch out on the floor for a half hour or so. I beg you to excuse me.(Salinger 1964, 128.)

Se, mitä Buddy muis­tos­taan oival­taa ei siis juu­ri­kaan liity itse tapah­tu­neen sisäl­töön (jota voisi tul­kita pit­käl­le­kin zenin ja jousiam­mun­nan valossa), vaan aukeaa aivan muu­alle. Vai­vut­tu­aan lat­tialla Buddy palaa kir­joi­tus­ko­neen ääreen tode­tak­seen lamau­tuk­sensa joh­tu­neen siitä kuinka hän äkil­li­sesti tajuaa Sey­mou­rin ole­van hänen, Bud­dyn, Davega-polkupyörä, jonka saa­mista hän on odot­ta­nut koko ikänsä voi­dak­seen antaa sen pois. Tätä oival­lusta seu­raa tarina siitä, kuin Sey­mou­rin ja Bud­dyn pik­ku­vel­jet, kak­so­set Walt ja Waker oli­vat saa­neet yhdek­sän­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­seen pit­kään ihai­le­mansa (ja rei­lusti yli lah­ja­bud­je­tin mene­vät) Davega-polkupyörät. Syn­ty­mä­päi­vän iltana per­heen isä rai­vos­tuu kun sel­viää, ettei Wake­rilla enää ole omaa pyöräänsä:

That after­noon, in Cent­ral Park, Waker had given his away. An unk­nown boy (’some shnook he never saw before in his life’) had come up to Waker and asked him for his bicycle, and Waker had han­ded it over. — What, subs­tan­tially, they felt that Waker should’ve done — was to give the boy a nice, long ride on the bicycle. Here Waker broke in, sob­bing. The boy didn’t want a nice, long ride; he wan­ted the bicycle. He’d never had one, the boy; he’d always wan­ted one. (Salin­ger 1964, 129.)

Bud­dyn kes­kei­sessä epi­fa­niassa hän siis ymmär­tää, vahin­gossa ja äkkiä, Sey­mou­rin ole­van se maa­gi­sen arvo­kas asia, jonka hän voi antaa pois ensim­mäi­selle sitä pyy­tä­välle. Se, kenelle Buddy Sey­mou­rin oikeas­taan antaa, onkin jän­nit­tä­vää. Jokai­selle Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nin luki­jalle? Luul­ta­vasti. Mie­les­täni ei ole silti ollen­kaan mah­do­tonta, ettei Buddy itse olisi yksi lah­jan saa­jista siinä missä kuka muu lukija tahansa. Väi­tän näin, sillä mie­les­täni Sey­mour Glass ei ole pel­käs­tään Bud­dyn edes­men­nyt veli vaan myös hänen toi­veensa, hänen puut­tuva osansa, hänen unel­mansa ide­aa­lista kirjoittajasta.

Fik­tii­vi­nen , fik­tii­vi­sempi, Seymour

Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nissa luki­jalla on käsillä yksi pur­suava minä­ker­toja, hänen ker­to­muk­sensa kohde sekä taus­talla väi­jyvä myyt­tiinsä sot­keu­tu­nut kir­jai­lija. Se, miten todel­li­sina mikä­kin näistä enti­tee­teistä tulisi lukea, on kes­kei­nen tul­kin­taa ohjaava valinta. Mui­den Glass-tarinoiden perus­teella Sey­mou­ria voi­tai­siin lukea hen­ki­lö­hah­mona mui­den seassa, mutta Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nissa pai­not­tuu eri­lais­ten kir­joit­ta­jai­den­ti­teet­tien tut­ki­mi­nen siinä mää­rin, että Sey­mou­rin luke­mi­nen pikem­min­kin filo­so­fi­sena kuin psy­ko­lo­gi­sena hah­mona vai­kut­taa perus­tel­lulta. Tämä ei tie­ten­kään tar­koita, että luki­jan tulisi tul­kita Sey­mour ainoas­taan Bud­dyn mie­lessä ole­vaksi. Pikem­min­kin voisi luon­nos­tella kuvion, jossa (fik­tion maa­il­man sisällä) Sey­mour on ollut his­to­rial­li­nen hen­kilö, ja Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nissa esiin­tyvä Sey­mour on Bud­dyn tämän hen­ki­lön kehyk­siin värit­tämä kuva.

Buddy viit­taa tähän koh­teen muut­tu­mi­seen kir­joi­tus­pro­sess­sin aikana ker­toes­saan kuinka sai­ras­tet­tu­aan hepa­tii­tin hän yrit­tää palata kir­joi­tus­työn äären vain huo­man­taak­seen ”that I’d lost not my affla­tus but my whe­rewit­hal to con­ti­nue to write about Sey­mour. He’d grown too much while I was away ” (Salin­ger 1964, 95). Se, mikä nime­no­maan saa epäi­le­mään Sey­mou­rin ole­van enem­män filo­so­fi­nen, Bud­dyl­le­kin kek­sitty hahmo kuin psy­ko­lo­gi­sesti uskot­tava ja kon­reet­ti­nen hen­kilö, on hänen ja Bud­dyn eroa­vai­suu­det kir­joit­ta­jina. Sillä niin sel­keästi Buddy kir­joit­taa Sey­mou­rista juuri sel­lai­sen teki­jän, jota hän oman teks­tinsä mani­fes­taa­tion perus­teella ei mis­sään nimessä ole. Sey­mour – An Int­ro­duc­tion on ikään kuin muo­to­ku­vay­ri­tys suve­ree­nista, ide­aa­lista kir­joit­ta­jasta pal­jon enem­män kuin doku­men­taa­tio vel­jes­suh­teesta. Bud­dyn ja Sey­mou­rin suh­detta voisi tul­kita psy­ko­lo­gi­ses­ti­kin esi­merk­kinä ylit­tä­mät­tö­mästä ihai­lun koh­teesta ja alem­muu­den­tun­nosta, mutta mie­les­täni Salin­ge­rin teks­tiin sijoit­ta­mat viit­tauk­set itseensä, sekä essee­mäi­nen, jat­ku­vasti muu­hun kir­jal­li­suu­teen viit­taava tyyli vetä­vät toi­sen­lai­seen suun­taan. Teok­sen syn­nyt­tä­män illuusion ei ole tar­koi­tus olla psy­ko­lo­gi­nen vaan jotain enem­män; jol­lain tavalla trans­sen­dentti, tai­teen arkio­le­mista ylit­tä­vään voi­maan uskova.

Siksi Sey­mou­rin arvo ei ole yhtään sen pie­nempi, vaikka hän olisi Bud­dyn sepit­tämä eikä Bud­dyn arvo ole pie­nempi siksi, että hän on Salin­ge­rin sepit­tämä. Sillä Sey­mour – An Int­ro­duc­tion hou­kut­te­lee siinä mää­rin tai­detta ja kir­joi­tusta arvos­ta­vaan luku­ta­paan (kuten Bid­neyn­kin huo­mio este­tis­mistä antaa ymmär­tää), ettei hen­ki­lön fik­tii­vi­syys vähennä hänen mer­kit­tä­vyyt­tään mil­lään lailla. Teok­sesta huo­kuva pan­teis­ti­nen kat­so­mus sal­lii luki­jan aset­taa yhtä pal­jon pai­noar­voa kek­si­tyille ele­men­teille kuin veri­fi­toi­ta­vissa ole­vil­le­kin. Se suo­ras­taan yllyt­tää luki­jaa pääs­tä­mään irti käsi­tyk­sestä, että fik­tio ei olisi totta tai totuus ei olisi fik­tii­vi­nen. Kun Buddy väit­tää itse­ään Salin­ge­rin teos­ten teki­jäksi, se on niin luon­nol­lista, että teksti tun­tuu här­nää­vän ja aset­ta­van haas­teen: Entä sit­ten? Entä sit­ten, jos luki­jana tie­dät tämän ole­van mah­do­tonta? Nyt kui­ten­kin ajat­te­let sitä, se on nyt jol­lain tavalla ole­massa. Miksi siis tuo tapa, luki­joi­den aja­tuk­set, olisi vähem­män uskot­tava ole­mas­sao­lon tapa kuin his­to­rial­li­nen totuus, joka ei kui­ten­kaan mil­loin­kaan ole eris­tet­tä­vissä yksi­se­lit­tei­seksi? Miksi siis Sey­mou­rin omi­nai­suu­det oli­si­vat joten­kin arvok­kaam­pia aktu­aa­li­sesti ole­vina kuin kir­joi­tet­tuina? Yli­päänsä Glas­sin saaga joh­dat­taa luki­jaa intui­tii­vi­seen ajat­te­luun aukot­to­man päät­te­lyn sijaan ja antaa näin poik­keuk­sel­li­sen pai­noar­von mie­li­ku­vi­tuk­selle ja kuvit­tel­tu­jen asioi­den merkitykselle.

 

Intui­tio ja mielikuvitus

Beja lai­naa filo­sofi Henri Berg­so­nin mää­ri­tel­mää intui­tiosta käsi­tel­les­sään epi­fa­niaa: “By intui­tion is meant the kind of intel­lec­tual sym­pathy by which one places one­self wit­hin an object in order to coincide with what is unique in it and con­sequently inexpres­sible” (Beja 1971, 55). Kuva­tun kal­tai­nen kog­ni­tii­vi­nen toi­minta on tyy­pil­listä Glass-tarinoiden hah­moille, jotka tule­vat myös joh­dat­ta­neeksi luki­joi­taan tähän suun­taan. Olen­naista ei siis ole sub­jek­tin ja objek­tin, tie­don koh­teen ja sen tie­tä­jän, väli­nen ero vaan tapa kokea asia sii­hen sulau­tuen. Täl­laista lähes­ty­mis­ta­paa vaa­di­taan luki­jalta ja tähän perus­tuu fak­tan ja fik­tion hie­rar­ki­suu­den purkautuminen.

Näin kir­joit­ta­malla luo­mi­nen muo­dos­tuu hyvin mer­ki­tyk­sel­li­seksi tavaksi vai­kut­taa todel­li­suu­teen. Bud­dyn ja Sey­mou­rin kon­teks­tissa tai­teella on lähes mit­taa­ma­ton mer­ki­tys. Buddy jopa kuvaa ensi­luok­kaista runoa kon­kreet­ti­sesti paran­ta­vana hau­teena (Salin­ger 1964, 74). Teok­sessa ilme­nevä pan­teismi tulee esille myös siinä, miten Buddy kuvaa Sey­mou­rin runo­jen fyy­sistä vaikutusta:

– the dan­gers of pro­lon­ged con­tact with any poetry that seems to exceed what we most fami­liarly know of the first-class are for­mi­dable. In any case, I’d be relie­ved to see my brother’s poems moved out of this gene­ral small area, at least for a while. I feel mildly but exten­si­vely bur­ned. (Salin­ger 1964, 74.)

Jos teok­sessa kuva­taan runou­den vai­ku­tusta tällä tavalla, mikä oikeus luki­jalla on olet­taa kir­joit­ta­malla luo­dut enti­tee­tit vähem­piar­voi­siksi kuin jot­kut muut?

Pan­teismi, kai­ken ole­van näke­mi­nen arvok­kaana, jopa pyhänä, liit­tyy epi­fa­nian lisäksi myös etiik­kaan. Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nissa tois­tuu sama eet­ti­nen teema kuin Salin­ge­rin aiem­massa pie­nois­ro­maa­nissa Zooey (1957), joka päät­tyy Zooeyn selos­tuk­seen siitä, kuinka jokai­nen juntti, tai­detta arvos­ta­ma­ton ja vää­rissä koh­dissa nau­rava teat­te­rin­kat­soja on se nimen­omai­nen Fat Lady, jota var­ten Sey­mour oli käs­ke­nyt Zooeya kiil­lot­ta­maan ken­känsä, yrit­tä­mään par­haansa. Ja Glass-symboliikassa tämä Fat Lady, kar­kea­nah­kai­nen Das Man, on jumala itse. Samaa eetosta on löy­det­tä­vissä Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nin lopusta, jossa Buddy ymmär­ret­ty­ään Sey­mo­rin omaksi Davega-polkupyöräkseen lopet­taa kir­joit­ta­mi­sen kak­si­kym­mentä vaille seit­se­män aamulla läh­teäk­seen opet­ta­maan luo­vaa kir­joit­ta­mista kah­del­le­kym­me­nel­le­nel­jälle monessa koh­dassa par­jaa­mal­leen college-opiskelijalle.

They may shine with the misin­for­ma­tion of the ages, but they shine. This thought mana­ges to stun me: There’s no place I’d really rat­her go right now than into Room 307. Sey­mour once said that all we do our whole lives is go from one piece of Holy Ground to the next. Is he never wrong? (Salin­ger 1964, 134.)

Buddy tie­tää, ettei Sey­mour ole sen todel­li­sempi tai epä­to­del­li­sempi kuin opis­ke­li­jat huo­neessa 307 ja hän tie­tää myös, ettei kukaan noista opis­ke­li­joista, ei edes kamala Miss Zabel, ole täy­sin vailla sitä, min­kä­lai­seksi hän yritti kir­joit­taa Seymourin.

Lopuksi

Tut­kin työs­säni J.D Salin­ge­rin pie­nois­ro­maa­nia Sey­mour – An Int­ro­duc­tion. Halusin ana­ly­soida sekä siinä ekspli­siit­ti­sesti käsi­tel­tä­vää, että impli­siit­ti­sem­min esiin­ty­vää kuvaa kir­joit­ta­mi­sesta. Teki­jyys oli siis alun alkaen jos­sain mää­rin läsnä aihees­sani, mutta vain niiltä osin kuin se liit­tyy luo­mis­pro­ses­siin. Epi­fa­nia vakiin­tui pian tee­maani sopi­vaksi teo­reet­ti­seksi käsit­teeksi, jonka avulla pää­sin tar­kas­te­le­maan kir­joit­ta­mi­sen vai­keasti sanal­lis­tet­ta­via puolia.

Työ oli antoi­saa. Tut­ki­mani teos on ollut minulle pit­kään mer­ki­tyk­sel­li­nen oman kir­joit­ta­mi­seni suh­teen ja tämän tut­ki­muk­sen rin­nalla olen myös suo­men­ta­nut teosta. Tämä latau­tu­nut luki­ja­po­si­tio on sekä teh­nyt työstä mie­le­kästä, mutta myös joh­ta­nut sitä kysy­mys­ten äärelle, jotka tun­tu­vat oleva pro­se­mi­naa­rin koko­luok­kaa suu­rem­pia. Kir­joit­ta­mi­sen eet­ti­set ulot­tu­vuu­det sekä kek­si­tyn suhde todel­li­suu­teen ovat niin moni­ta­soi­sia kysy­myk­siä, että nii­den käsit­te­le­mi­nen luki­jalle mie­lek­käässä line­aa­ri­sessa jär­jes­tyk­sessä on vai­keaa. Jos­sain vai­heessa tut­ki­musta huo­ma­sin käsit­te­le­väni samoja tee­moja monessa luvussa, sillä tut­ki­mus­ky­sy­myk­seni ja tut­ki­mus­koh­teen irra­tio­naa­li­nen esi­tys­tapa joh­ti­vat erään­lai­seen kehään, spi­raa­liin joka tar­ken­tui koko ajan mutta kehä­mäi­sesti. Tut­ki­mus­koh­teen tyyli imey­tyi myös omaan teks­tiini, osin tar­koi­tuk­sella ja osin ali­ta­jui­sesti. Pit­kien sitaat­tien run­sas määrä on minusta perus­tel­tua, sillä Sey­mour – An Int­ro­duc­tio­nin tee­moi­hin on mie­les­täni hyvin vai­kea päästä käsiksi tie­teel­li­sellä kie­lellä, jota vai­vaa ole­tus ja vaa­ti­mus objektiivisuudesta.

Alku­pe­räi­nen suun­ni­tel­mani Sey­mou­rin ja Bud­dyn kir­joit­ta­juuk­sien ver­tai­le­mi­sesta epi­fa­nian valossa muut­tui työn ede­tessä huo­ma­tes­sani kuinka eri tavalla hei­dän kir­joit­ta­juut­taan käsi­tel­lään. Hei­dän tar­kas­te­le­mi­nen tasa-arvoisesti rin­nak­kain olisi huo­li­ma­tonta luke­mista, joten jou­duin sisä­lyt­tä­mään työ­höni näin ollen myös kysy­myk­sen pan­teis­mista. Sitä kautta pää­sin tar­kas­te­le­maan fik­tion suh­detta eri todel­li­suuk­siin sekä Glass-tarinoista muo­dos­tu­vaa oma­la­kista maa­il­man­kat­so­musta, joka on vah­vasti Bud­dyn ja Sey­mou­rin kir­joit­ta­mi­sen taus­talla. Tämä osa työs­täni jäi kai­kista viit­teel­li­sim­mäksi, mutta sen rajaa­mi­nen työn ulko­puo­lelle olisi osoit­ta­nut huo­noa luku­tai­toa, niin olen­nai­sesta ase­tel­masta on kyse. Jat­ko­tut­ki­musta oli­si­kin luon­te­vaa läh­teä teke­mään tästä lähtökohdasta.

  1. D. Salin­ger kuoli tämän tut­kiel­man kir­joit­ta­mi­sen aikana elet­ty­ään jul­kai­se­ma­tonta hil­jai­se­loa yli 40 vuo­den ajan.

Läh­teet

Beja, Mor­ris (1971): Epip­hany in the Modern Novel. Peter Owen, London.

Ben­net, Andrew (2005): The Aut­hor. Rout­ledge, London.

Bid­ney, Mar­tin (2000): The Aest­he­ticist Epip­ha­nies of J.D. Salin­ger: Bright-Hued Circles, Sphe­res, and Patc­hes; ‘Ele­men­tal’ Joy and Pain. Style, Vol 34:1.

Jär­vi­nen, Suvi (2009): “Eihän tätä ole ole­mas­sa­kaan”: tun­nus­ta­mat­to­muus, kir­joit­ta­mi­nen ja kuo­lema Pirkko Sai­sion teok­sissa Pie­nin yhtei­nen jaet­tava, Vas­ta­valo ja Punai­nen ero­kirja. Jyväs­ky­län Yli­opisto, Jyväskylä.

Kivistö, Sari (2007) : Pan’s Hour. Mid­day as a Moment of Epip­hany, Not­hing­ness, and Poe­tical Illusion. Teok­sessa (toim.) Päivi Meh­to­nen (2007): Illu­mi­na­ting Dark­ness. Approac­hes to Obscu­rity and Not­hing­ness in Lite­ra­ture. Suo­ma­lai­sen tie­dea­ka­te­mian toi­mi­tuk­sia, 348.

Kurikka, Kaisa (2006): Liik­kuva teki­jyys. Maiju Las­si­lan Rak­kautta teki­jyy­den teks­tinä. Teok­sessa (toim.) Kaisa Kurikka ja Veli-Matti Pynt­täri: Teki­jyy­den teks­tit. SKS, Helsinki.

Nic­hols, Ash­ton (1987): The Poe­tic Epip­hany. Nineteenth-Century Ori­gins of the Modern Lite­rary Moment. Uni­ver­sity of Ala­bama Press, Tuscaloosa.